Wednesday, April 8, 2009

De dummy is terug!

I got back the dummy with the art exchange project! Gilles made a very nice reaction to my work.

Ik heb de dummy met het kunst uitwisselingsproject terug! Gilles heeft een hele mooie reactie gemaakt op mijn werk.
What I really like is the detail in the drawing for example the flame with the pan above it, It has also a lot of movement. He made it as a kind of parody of my drawing with the text balloons all filled with scribbles.

Wat ik erg mooi vind binnen deze tekening is het detail en de beweging zoals van de gasvlam en de pan erboven. Hij heeft dit als een soort parodie gemaakt op mijn textballontjes gevuld met krabbels.I already made a response to his work. I wanted to not draw this time, so I made some kind of collage using paint specimen strips and the empty cocoons of the mulberry silkworm I've purchased years ago on a exotic market. These are usually trown away in the proces of making silk. I stitched everything together and glued it on to the page to give the illusion of balloons in flight. I've based it on the empty textballoons in his work.

Ik heb al een reactie gemaakt op zijn werk. Ik wilde deze keer eens niet tekenen, dus ik heb een soort collage gemaakt van verfstalen en de cocons van zijde rupsen die ik jaren geleden heb gekocht op een exotische markt. Ze worden gewoonlijk weggegooid in het proces van het maken van de zijde. Ik heb alles op elkaar genaaid en daarna op de pagina gelijmd om de illusie te creƫren van ballonnen. Ik heb het gebaseerd op de lege tekstballonnen in zijn tekening.Here you can see a detail of the page, the yellow/gold stuff is a piece of an empty cocoon of the mulberry silkworm.

Hier een detail van de pagina, het geel/goud kleurige spul is een stukje van een lege cocon van een zijderups.Here an overview of the pages, here you can really see the different styles we work in!

Hier een foto met een overzicht van de twee pagina's, hier kan je ook duidelijk zien dat we echt in verschillende stijlen werken!

No comments: